Paard & BHV, dochterorganisatie van Medical Academy, gevestigd aan de Angelenweg 80, 5349 TC, Oss, Noord-Brabant, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Op deze website kunt u de meeste functies gebruiken zonder registratie van uw persoonlijke gegevens. Het grootste deel van onze website bezoekt u dus anoniem.

Wanneer u gebruik wilt maken van onze trainingen en/of een offerte m.b.t. onze opleidingen wilt aanvragen, dan is deze privacyverklaring van toepassing voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens. Het verwerken van deze gegevens is noodzakelijk om onze dienstverlening mogelijk te maken. In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe Paard & BHV omgaat met de gegevens die men in bezit heeft, waarom deze gegevens worden opgeslagen en welke rechten u heeft.

Voor vragen omtrent deze privacyverklaring kunt u zich richten tot onze Functionaris Gegevensbescherming (Nicole Fraaie, DPO consultancy) via 085-0711080 / n.fraaije@dpoconsultancy.nl

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Paard & BHV verwerkt uw persoonlijke gegevens doordat u gebruik wilt maken of reeds gebruik maakt van onze opleidingen. Voor het uitbrengen van een offerte of het aanvoeren van onze trainingen treft u hieronder een overzicht van de persoonlijke gegevens die wij verwerken:

– Bedrijfsnaam
– Voornaam / achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

VERWERKING BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

Paard & BHV heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij men toestemming krijgt van diens ouders of voogd. Paard & BHV kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Paard & BHV raadt ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er persoonlijke gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Indien u ervan overtuigd bent dat Paard & BHV zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming (Nicole Fraaie, DPO consultancy) via 085-0711080 / n.fraaije@dpoconsultancy.nl. Paard & BHV zal op uw verzoek de informatie verwijderen.

DOEL EN GRONDSLAG VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Paard & BHV verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze trainingen uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze trainingen en opleidingen
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Certificeringen te verstrekken aan u of uw medewerkers

Paard & BHV verwerkt tevens persoonlijke gegevens in verband met de wettelijke verplichting, zoals gegevens die benodigd zijn voor belastingaangifte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Paard & BHV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een medewerker van Paard & BHV) tussen zit.

BEWAARPERIODE PERSOONSGEGEVENS

Paard & BHV bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om doelen te kunnen realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Paard & BHV hanteert een bewaartermijn van maximaal 18 maanden. Bij een definitieve samenwerking tussen partijen wordt dit termijn verlengd conform wet & regelgeving.

DELING PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

Paard & BHV verstrekt uitsluitend (mits strikt noodzakelijk) uw persoonlijke gegevens aan derden ten behoeve van de uitvoering van uw overeenkomst m.b.t. onze dienstverlening. Paard & BHV is verplicht uw persoonlijke gegevens te delen aan de belastingdienst en mogelijke andere overheidsinstanties.

(TECHNISCHE EN FUNCTIONELE) COOKIES

Paard & BHV maakt uitsluitend gebruik van technische en functionele cookies, alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Medical Academy wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Paard & BHV gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en ten behoeve van uw gebruiksgemak. De cookies zorgen voor het goed functioneren van de website en het onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Paard & BHV kan met het gebruik van de verzamelde gegevens haar website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder opgeslagen is middels de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens in te trekken, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid door Paard & BHV. U kunt een verzoek insturen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens naar info@paardenbhv.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage van uw persoonlijke gegevens door u is aangevraagd, vraagt Paard & BHV u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Wij verzoeken u vriendelijk om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken ter bescherming van uw privacy. Paard & BHV reageert zo spoedig mogelijk, doch binnen vier weken, op uw verzoek. Paard & BHV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Uw klacht kunt u middels de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons kenbaar maken.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Paard & BHV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw persoonlijke gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming (Nicole Fraaie, DPO consultancy) via 085-0711080 / n.fraaije@dpoconsultancy.nl.